چاپ

صادرات به اوکراین 

 

صادرات به اوکراین و همچنین واردات از اوکراین مقوله ایست که از دیر باز مورد توجه تجار و بازرگانان ایرانی بوده و در شرایط کنونی اقتصاد اوکراین صادرات به اوکراین بیشتر از گذشته توجه تجار را به خود جلب نموده است .

صادرات به اوکراین شامل انواع خشکبار 

 صادرات به اوکراین شامل محصولات پتروشیمی 

صادرات به اوکراین شامل انواع دستگاههای صنعتی 

،صادرات به اوکراین شامل فرش ،سنگ آهن،پلی استال ، پلی اترها

 

همچنین   واردات از اوکراین که بسیار متنوع بوده و در زیر لیستی  از محصولات واردات از اوکراین  قید گردیده است .

 

 

 آمار کل " واردات از" کشور "اوكراين سال 1392"

 
       
ردیف کشور شماره تعرفه توضیحات تعرفه وزن (کیلو گرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
1 واردات از اوکراین 84148010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 752,173 588,179,562,258 Rls. 24,211,895 $
2 واردات از اوکراین 10051020 دانه ذرت دامي . 39,412,478 417,075,820,587 Rls. 16,927,208 $
3 واردات از اوکراین 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا( کابين کنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحوي که کاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 749,000 145,876,602,976 Rls. 5,890,434 $
4 واردات از اوکراین 27040020 کک ونيمه کک ا ز ليگنيت 15,050,000 134,865,442,440 Rls. 5,442,731 $
5 واردات از اوکراین 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 6,767,630 115,330,545,951 Rls. 4,655,322 $
6 واردات از اوکراین 27081000 زفت 5,497,610 75,769,078,697 Rls. 3,061,872 $
7 واردات از اوکراین 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 3,400 58,601,672,640 Rls. 2,366,310 $
8 واردات از اوکراین 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 2,996,680 50,636,859,530 Rls. 2,043,539 $
9 واردات از اوکراین 4051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 322,250 44,121,362,452 Rls. 1,816,217 $
10 واردات از اوکراین 28230000 ا کسيدهاي تيتان 576,000 41,878,018,399 Rls. 1,693,451 $
11 واردات از اوکراین 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 184,412 23,616,615,576 Rls. 954,278 $
12 واردات از اوکراین 10039000 جو باستثناي دانه جو 1,816,360 19,142,042,536 Rls. 772,791 $
13 واردات از اوکراین 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 18,380 18,719,711,739 Rls. 755,988 $
14 واردات از اوکراین 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,062,270 15,662,598,367 Rls. 632,488 $
15 واردات از اوکراین 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 5,657 14,589,199,448 Rls. 589,453 $
16 واردات از اوکراین 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 2,108 13,046,027,386 Rls. 526,459 $
17 واردات به اوکراین 25070010 کائولن 3,980,000 11,762,139,290 Rls. 478,897 $
18 واردات به اوکراین  84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 5,590 9,818,103,710 Rls. 396,755 $
19 واردات به اوکراین  72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 592,956 8,802,421,053 Rls. 355,194 $
20 واردات به اوکراین  40113000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي هوا پيما 18,261 8,354,263,991 Rls. 337,186 $
21 واردات به اوکراین  84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 2,637 7,861,299,277 Rls. 317,423 $
22 واردات به اوکراین  72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 518,571 7,684,693,625 Rls. 310,092 $
23 واردات به اوکراین  10082100 دانه ارزن 552,000 5,771,075,535 Rls. 234,764 $
24 واردات به اوکراین  73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 136,896 5,374,157,400 Rls. 438,349 $
25 واردات به اوکراین  39161000 تک رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيک,mm ميله, قلم و,...حتي کارشده درسطح ، ا ز پلي مرهاي ا تيلن 29,900 4,952,759,002 Rls. 199,861 $
26 واردات به اوکراین  48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 40,620 4,445,761,546 Rls. 179,497 $
27 واردات به اوکراین  84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 151 4,165,279,590 Rls. 168,029 $
28 واردات به اوکراین  84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 510 3,841,812,662 Rls. 155,136 $
29 واردات به اوکراین  72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 260,982 3,338,803,682 Rls. 134,709 $
30 واردات به اوکراین  84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,200 2,822,017,084 Rls. 114,252 $
31 واردات به اوکراین  84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 7 2,465,485,823 Rls. 99,632 $
32 واردات به اوکراین  21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 99,520 2,374,526,386 Rls. 95,831 $
33 واردات به اوکراین  90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيکرومترورطوبت سنج ، غير مذکور در جاي ديگر 210 2,160,494,760 Rls. 87,180 $
34 واردات به اوکراین  84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 8,980 1,900,170,018 Rls. 76,641 $
35 اوكراين 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 486,000 1,742,790,537 Rls. 70,350 $
36 اوكراين 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 132,210 1,689,542,216 Rls. 68,176 $
37 اوكراين 28413000 دي کرومات سديم 40,000 1,673,795,914 Rls. 67,639 $
38 اوكراين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 42,000 1,574,718,339 Rls. 63,522 $
39 اوكراين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 335 1,552,202,640 Rls. 62,640 $
40 اوكراين 72051000 دا نه هاي کوچک (گرا نول) ,ا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد. 60,000 1,408,420,467 Rls. 56,803 $
41 اوكراين 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توکردن ( ا ز جمله پرسهاي دا غ ) برا ي ثابت نگه دا شتن 20,480 1,073,975,555 Rls. 43,481 $
42 اوكراين 1019010 ا سب برا ي مسابقه 5,650 921,852,954 Rls. 37,182 $
43 اوكراين 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 1,128 853,598,358 Rls. 34,461 $
44 اوكراين 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 194 770,230,436 Rls. 31,084 $
45 اوكراين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 765 734,365,752 Rls. 29,647 $
46 اوكراين 70111090 سايرغلافهاي شيشه ا ي (حباب ولوله )باز وا جزا ي شيشه ا ي آنهابرا ي روشنايي برق غيرمذکور 24,045 657,013,539 Rls. 26,534 $
47 اوكراين 44111392 كفپوش روكش شده 19,824 549,910,000 Rls. 22,178 $
48 اوكراين 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 28,000 413,925,970 Rls. 16,835 $
49 اوكراين 84612000 ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا ي کارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 9,825 290,619,200 Rls. 11,849 $
50 اوكراين 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 5,000 195,480,540 Rls. 7,892 $
51 اوكراين 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,000 190,992,923 Rls. 7,768 $
52 اوكراين 96034090 بروس وقلم موبرا ي نقاشي کردن ،رنگ کردن, ورني زدن ،تامپون وغلتک نقاشي ،ساخته نشده ا زموي خوک وگراز 1,480 181,736,087 Rls. 7,331 $
53 اوكراين 84135020 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع ديافرا گمي 81 145,631,616 Rls. 5,896 $
54 اوكراين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ،از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 250 144,411,000 Rls. 5,830 $
55 اوكراين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 5,526 113,546,025 Rls. 4,582 $
56 اوكراين 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل ازمواد معدني قيري 259 111,461,159 Rls. 4,500 $
57 اوكراين 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 1,155 50,939,954 Rls. 2,057 $
58 اوكراين 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 52 50,181,716 Rls. 2,026 $
59 اوكراين 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 19 13,420,470 Rls. 542 $
60 اوكراين 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم کاري که در جاي ديگرمذکور نباشد 30 4,618,516 Rls. 186 $
61 اوكراين 49060000 نقشه ها و رسمکها براي معماري، مهندسي و ساير نقشه ها و رسمکهاي صنعتي، تجارتي، توپوگرافي يا همانند كه اصل آنها با دست تهيه شده، متون نوشته شده با دست، نسخهکبرداري به طريقه عكاسي روي كاغذ حساس شده و نسخهکبرداري با كاربن از نقشه ها و رسمکها با متون مذكور در ف 380 3,045,312 Rls. 123 $